Sedem odpovedí na najčastejšie otázky o koučovaní

koučing

Koučing je partnerská debata, žiadne mudrovanie, posudzovanie, hodnotenie, radenie… Okrem reflektovania toho, čo si kouč vypočuje, kladie otázky, ktoré slúžia na to, aby si koučovaný mohol celú situáciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Môže tak nachádzať podnetné odpovede tam, kde by ich sám nehľadal. To mu umožňuje odstraňovať prekážky brániacemu v tom, aby sa pohol z miesta kde je, na miesto kde túži byť.

Čím sa riadim

Nepoužívam pri koučovaní nejakú šablónu, ktorá by sa dala univerzálne použiť. Pre každého klienta vytváram koučing šitý na mieru. Každé koučovacie sedenie sa skladá z malých aj veľkých spontánne sa odohrávajúcich reakcií či techník, ktoré nedokážem dopredu naprogramovať. Každý potrebuje vo svojej výnimočnosti niečo iné, je niekde na svojej ceste a má svoj hodnotový svet. To, čo zakaždým zopakovať dokážem, je vytváranie vzťahu založenom na úprimnosti, bezpodmienečnom pozitívnom prijatí a spontánnosti. To mi umožňuje byť dobrým spolucestujúcim na ceste klienta za vyjasňovaním, dolovaním, objavovaním, experimentovaním, budovaním, posilňovaním…  Rada „chodím“ s klientom kamkoľvek sa vydá a sprevádzam ho tak, aby ho dôvera a bezpečie chránili a pomáhali mu opúšťať komfortnú zónu.

Rovnako ako Jung obdivujem jedinečnosť vnútorného sveta a jazyka každého klienta. Tá jedinečnosť ma vedie potom k tomu, že chcem pre každého človeka priniesť v jeho jazyku „to“ niečo výnimočné, čo mu pomôže preťať zacyklenosť, premôcť stagnáciu, podnietiť rast, vyriešiť dilemu, urobiť rozhodnutie, zmobilizovať hybnú silu zmeny…

Uvažujete, či by bol koučing práve pre vás užitočný?

Koučovanie je vhodnou metódou pre všetkých, ktorí chcú vedomejšie využívať svoj potenciál alebo nie sú spokojní s tým, ako žijú a chcú vo svojom živote efektívnym spôsobom uskutočniť nejakú zmenu. Zvyčajne sa človek nachádza vo fáze príprav na zmenu, alebo chce lepšie zvládať to, čo prežíva, či hľadá poučenie z toho, čo sa mu v živote odohralo. S tým sa úzko spájajú témy týkajúce sa sebadôvery, sebapoznania, hľadania rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, profesijné a kariérne ambície, odvaha začať nový život a urobiť dlho odkladané zmeny, hľadanie spôsobu, ako uzavrieť veci minulé, ale tiež úprimné zodpovedanie si otázok, kto som a kam smerujem, a tiež vyjasnenie si toho, aký život chcem žiť…

Čo môžete od koučingu očakávať?

Podstatou koučovacieho sprevádzania je, aby si klient uvedomoval svoje prežívanie, chápal ho, rozhodoval sa rýchlo a dobre, vedel sa pripravovať na záťažové okamihy, nachádzal zdroje motivácie a podpory, a napokon zavŕšil svoje odhodlanie akciami vedúcimi k zmene. Vďaka tomu, aj keď zmeny nebývajú vždy ľahké, sú možné. Omnoho ťažšie než zmenu urobiť však býva zmenu udržať.

Človek dokáže zmeniť svoje postoje a návyky, čo mu umožňuje zameriavať pozornosť na priority a to, čo je pre neho dobré. Od toho sa odvíja postupnosť krokov a celá situácia potom nie je ako obrovský balvan, ktorým sme „privalený“, ale rozkúskovaný na menšie kamene, ktorými sa dá hýbať.

Koučovací prístup pomáha dostať z každej situácie aj niečo „navyše“ pre osobný rozvoj, lebo človek mení spôsob myslenia z reaktívneho na proaktívne.

Čo sa bude diať, keď sa pre koučing rozhodnete?

Na začiatku spolupráce si s koučovaným vyjasním jeho očakávania od spolupráce a zadefinujeme čo najkonkrétnejšie ciele v troch rôznych oblastiach jeho života, aby mal proces zmeny čo najvýraznejší dopad.

Počas ďalších schôdzok je mojou úlohou sprevádzať klienta tak, aby mohol svoje ciele napĺňať. Spolu postavíme „stratégiu“ – čiže postupnosť krokov, ktoré ho z mentálnej roviny prenesú do aplikačnej,  aby mohol robiť veci spôsobom, ktorý mi prináša čo najväčší efekt. Počas tohto procesu vyjdú najavo klientove obmedzujúce a limitujúce presvedčenia, ilúzie a pseudociele, ktoré ho brzdia v rozvoji.

Každý rozhovor začína rekapituláciou toho, čo zafungovalo z predošlých záväzkov. Zmyslom je posilniť sebauvedomovanie a realistické vnímanie toho, čo je možné presadiť a ako. Na úrovni mikrozmien potrebuje koučovaný implementovať svoje záväzky a odhodlania tu a teraz, bez čakania na vhodnú príležitosť. Kontext debaty vždy sleduje vytýčený cieľ a reflektovaním sa posúvame čo najbližšie k tomu, aký bude ďalší konkrétny krok. Sedenie končí rekapituláciou a sumarizáciou záväzkov a akcií, ktoré chce klient podniknúť, s čím experimentovať, čomu sa otvoriť, kde hľadať ďalšie zdroje, podporu, pomoc…

Ja som počas sprevádzania zodpovedná za proces, takže priebežne monitorujem motiváciu, potenciálne prekážky, pomáham objavovať zdroje a akcelerujem klienta k akciám. Keď na to príde, aj  konfrontujem klienta, keď má rozpor medzi tým, ako premýšľa a ako koná. Mojou úlohou je, aby sa pozeral aj na veci, ktoré nevidí, počul aj to, čo nechce počuť a uvažoval aj nad tým, čo mu je nepríjemné a čoho sa bojí. 

Cyklus koučovania má svoje fázy

Človek si pripadá „uviaznutý“ alebo zacyklený v probléme a nevie sa pohnúť z miesta. Potom prichádza uvedomenie si toho, že je pripravený na zmeny, ale potrebuje niečo ako štartovací výstrel, po ktorom sa začne meniť, vyvíjať, nemá však ešte jasno o svojom smerovaní a cieľoch. Nasleduje teda voľba toho správneho smeru vývoja, aby sa mohol pozerať dopredu, aj dozadu, prehodnocoval svoju víziu a zameral kurz na svoje ciele, ku ktorým si dáva záväzky a vytyčuje konkrétne akcie na realizovanie. Preto sa o koučingu zvykne hovoriť, že je to veda o osobnom záväzku.

S čím po koučingu človek odchádza?

So záväzkami, čo urobí inak ako doteraz – tak na úrovni mentálneho, emočného ako aj fyzického prežívania. Nestačí o veciach uvažovať a čakať na vhodnú príležitosť, chce to akčný rádius a rozpohybovanie sa v ústrety tomu, čo si klient želá a čo očakáva. Zmyslom je, aby bol realistický v tom, na čo všetko má v procese zmeny dosah a neplytval energiou na veci, ktoré ovplyvniť nevie (napríklad ľudí okolo seba).

Zámerom je, aby si bol klient vedomý svojich možností, zdrojov a príležitostí. Na to potrebuje zúžiť záber svojej energie tak, aby ho rozptyl neodvádzal od toho, čo je pre neho prioritné, k čomu sa zaviazol a čo skutočne chce a po čom túži.

Ja klientom značím myšlienkové mapy – je to záznam pre nich, na ktorom vidia svoje myšlienkové pochody, vzájomné prepojenia a súvislosti. Oni si ich potom dotvárajú ešte sami podľa urobených krokov.

Podľa čoho je zrejmé, že  koučing pomohol?

Veľmi zjednodušene povedané, zlepší sa klientov výkon a skvalitní život. Ľudia, ktorí prejdú koučovacím procesom posilnia svoju proaktivitu a rozvinú skrytý potenciál. Nahradia svoje neefektívne a obmedzujúce myšlienkové schémy takými, ktoré ich vedú k hľadaniu možností a východísk. Robia zrelé, dobré a ekologické (vzhľadom na vzťahy) rozhodnutia, ktoré im pomáhajú plniť si tak osobné, ako aj profesionálne ciele.

Vďaka rozvíjaniu sebareflexívneho uvažovania a podpore sebauvedomovania vedie koučovanie človeka k prebraniu zodpovednosti a iniciatívy. Koučovaný sa stáva sám sebe autoritou a vedome sa opiera o svoje životné, osobné a pracovné skúsenosti.

Pravdaže, v ideálnom prípade je klient v cieľovej rovinke – tam kde chcel byť na začiatku spolupráce, keď uvažoval o svojom cieli. Alebo má jasno v tom, ako dosiahne svoje dlhodobé ciele. Pocíti zmenu vo svojom prežívaní a uvedomovaní – jeho mindset je pozitívny a otvorený – vedie ho cieľavedomejšie k jeho darom a schopnostiam.

 

koučing

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka