Ponuka supervízie
pre koučov

Než som začala pred 12 rokmi pôsobiť v pomáhajúcej profesii, stalo sa mi hnacou silou „ne-vedenie“. To ma doviedlo k zvedavosti a otvorenosti skúmať, učiť sa a spoznávať, čo znamená služba ľuďom, ktorá ma tak fascinovala. Tá energia objavovania ma stále sprevádza a poháňa vpred.

Pridružila sa k nej túžba rozumieť tomu, čo robím, ako to robím, prečo to robím práve tak, ako to robím, aký to má dopad na mojich klientov a na mňa, na mojich blízkych…

Doviedlo ma to k supervízorovi. Človeku, pri ktorom sa učím tak zo svojich, ako aj z jeho skúseností, v bezpečnej a podpornej atmosfére reflektujem svoju prácu a nachádzam odpovede na otázky týkajúce sa mojej profesionality.

Chcem a potrebujem rozumieť tomu, čo sa odohráva, keď sprevádzam klientov, čo sú to za procesy na pozadí a medzi riadkami, a prečo sa niekedy skomplikujú a ja nedokážem byť pre klienta takou nápomocnou ako na začiatku spolupráce. 

Supervízia vám pomôže stať sa takým koučom, akým chcete byť.

Metóda rozvoja

Supervízia má ako metóda rozvoja profesionálov svoju dlhoročnú históriu, prax založenú na vedeckých dôkazoch a etiku profesie, na ktorú dohliadajú odborné asociácie.
Je to odborná činnosť založená na etických hodnotách, akými sú kompetencia, ľudská dôstojnosť, dôležitosť medziľudských vzťahov a dôvernosť v profesionálnej praxi.

SUPERVÍZIA je v preambule svojho Etického kódexu zadefinovaná nasledovne: „Supervízia je metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a študentov týchto profesií, ktorý dosahuje za pomoci kvalifikovaného supervízora prostredníctvom reflexie, podpory, supervíznych metód a techník. Je prostriedkom skvalitňovania práce, poskytovania spätnej väzby, optimalizovania a overovania správnosti pracovných postupov, prevenciou syndrómu vyhorenia, poškodzovania klientov, hľadaním alternatív a efektívnych postupov v odbornej práci a jej riadení.“

 • Kľúčové funkcie supervízie sú:
 1. Ochrana profesie, etiky a klienta.
 2. Opora, zdieľanie, sprevádzanie zmenou supervidovaného.
 3. Transformácia, učenie, rozvoj a rast supervidovaného.
 • Svoj supervízny štýl rozvíjam prostredníctvom poňatia štyroch rolí supervízora, kedy som:
 • učiteľka,
 • hodnotiteľka,
 • facilitátorka (uľahčovateľka),
 • konzultantka.
 • Pri sprevádzaní supervidovaných sa snažím naplno uplatňovať vlastnosti ako sú:

empatia, porozumenie, bezpodmienečné kladné prijatie, kongruencia, úprimnosť, vrelosť a sebaodhaľovanie, flexibilita, záujem, pozornosť, zvedavosť, otvorenosť, humor a trpezlivosť.

V roly supervízorky sa zameriavam na nasledovné:

 • Pomáham koučovi budovať, zlepšovať, rozširovať a posilňovať vedomosti a zručnosti.
 • Podporujem koučove schopnosti využívať všetky svoje kompetencie pri facilitovaní zmeny u klienta.
 • Ponúkam stratégie a praktiky, ktoré zvyšujú koučovu sebaistotu a profesionalitu.
 • Uľahčujem rozvoj kouča reflektovaním jeho praxe a prehĺbením vedomia o jeho silných a slabých stránkach bez posudzovania.
 • Podporujem kouča pri nachádzaní svojej cesty k prioritám, zámerom a víziám.
 • Akcelerujem chuť a motiváciu kouča zlepšovať sa, ďalej napredovať a rásť.
 • Vytváram zdravú rovnováhu medzi rámcom supervízie – „kontajnerom“ (jasný a štruktúrovaný kontrakt) a obsahom supervízie (empatické porozumenie a intuícia), ktorá facilituje (uľahčuje) učenie.

Čo možno supervíziou získať:

 • Nové poznatky a uvedomenia posúvajúce koučov v ich profesionalite, kompetenciách a sebavedomí.
 • Objavovanie a zlepšovanie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencií podporujúcich rozvoj koučovacej praxe.
 • Vedomé zúročovanie potenciálu a premieňanie ho na praktické zručnosti.
 • Posilňovanie sebadôvery profesionála zo získavania konštruktívnej spätnej väzby a jej transformovaním na ďalšiu prácu vo svojom rozvoji.
 • Nachádzanie východiska zo slepej uličky, keď koučovanie nie je také produktívne alebo užitočné, ako by si kouč želal alebo očakával.
 • Rozvíjanie vnímavosti voči tomu, ako sa dostať z rozličných nástrah v koučovaní (najmä u začínajúcich koučov).
 • Pohľad z inej perspektívy a schopnosť vidieť situáciu z rôznych uhlov pohľadu.

Supervízia nie je priamočiary proces a hmatateľný produkt. Nazerám na ňu ako na tvorivý proces učenia. Stotožňujem sa s myšlienkou D. W. Winnicota a v duchu jeho princípov sa snažím vytvárať klímu, kedy sa vyhýbam vzniku dojmu, že pri supervízii ide o experta a študenta, ktorí spoločne študujú klienta „tam vonku“. Namiesto toho vytváram „hrací priestor“, v ktorom môžeme spoločne cítiť dynamiku a tlaky práce. V bezpečí ich preskúmať a pochopiť, a spoločnou činnosťou supervízora a supervidovaného vytvárať nové spôsoby práce.

Keď máte záujem o individuálne supervidovanie vašej koučovacej práce s jednotlivcom, napíšte mi mail a dohodneme si stretnutie na prebratie vašich očakávaní od spolupráce a mojej ponuky odborných služieb.

Aktuálne som v dvoch tretinách 250-hodinového akreditovaného supervízneho výcviku pod vedením medzinárodne akreditovaných supervízorov z Coachingplus. V júni 2020 získam licenciu supervízora a budem oficiálne zapísaná do zoznamu supervízorov.