Ponuka supervízie

Než som začala v roku 2008 pôsobiť v pomáhajúcej profesii, stalo sa mi hnacou silou „ne-vedenie“. To ma doviedlo k zvedavosti a otvorenosti skúmať, učiť sa a spoznávať, čo znamená služba ľuďom, ktorá ma tak fascinovala. Tá energia objavovania ma stále sprevádza a poháňa vpred.

Pridružila sa k nej túžba rozumieť tomu, čo robím a ako to robím; prečo to robím práve tak, ako to robím; aký to má dopad na mojich klientov a na mňa, na mojich blízkych…

Doviedlo ma to k supervízorovi. Človeku, pri ktorom sa učím tak zo svojich, ako aj z jeho skúseností. V bezpečnej a podpornej atmosfére reflektujem svoju prácu a nachádzam odpovede na otázky týkajúce sa mojej profesionality.

Chcem a potrebujem rozumieť tomu, čo sa odohráva, keď sprevádzam klientov, čo sú to za procesy na pozadí a medzi riadkami, a prečo sa niekedy skomplikujú a ja nedokážem byť pre klienta takou nápomocnou ako túžim. 

Supervízia vám pomôže stať sa takým profesionálom, akým chcete byť.

Môj prístup

V supervízii vytváram bezpečný priestor na profesijnú aj osobnú reflexiu a učenie sa z vlastných skúseností. Moja profesionálna supervízna autorita ma vedie k skvalitňovaniu profesie, k etickej zodpovednosti a odovzdávaniu poznania. Za neodmysliteľnú súčasť rozvíjania profesionality považujem úprimné, otvorené a zmysluplné dialógy so supervízorom.

Poskytujem individuálnu aj skupinovú supervíziu pre koučov a profesionálov pracujúcich s ľuďmi. Ponúkam spojenectvo, vďaka ktorému sa deje sebauvedomenie, vyjasňovanie, učenie, oceňovanie, podporovanie, a tiež motivovanie zlepšovať sa, ďalej napredovať a rásť.

 

Môj mindset je koučovací, s privátnou praxou od roku 2008, a rámec humanistický, opieram sa o pozitívnu psychológiu. Mám optimistickejší pohľad na ľudské snaženie a verím v to, že ľudia sú poháňaní vyššími potrebami, kedy v sebarealizácii dokážu nájsť životný zmysel. Verím v zmenu aj prostredníctvom osobného rastu. 

Pri supervidovaní sa riadim mottom Alberta Einsteina: „Každý je génius, ale ak budete rybu posudzovať podľa jej schopností šplhať na strom, strávi celý svoj život s pocitom, že je úplne hlúpa.“   

Som absolventkou 250-hodinového akreditovaného supervízneho výcviku pod vedením medzinárodne akreditovaných supervízorov z Coachingplus.

 1. Ochrana profesie, etiky a klienta.
 2. Opora, zdieľanie, sprevádzanie zmenou supervidovaného.
 3. Transformácia, učenie, rozvoj a rast supervidovaného.
 • učiteľka,
 • hodnotiteľka,
 • facilitátorka (uľahčovateľka),
 • konzultantka.

empatiou, porozumením, bezpodmienečným kladným prijatím, kongruenciou, úprimnosťou, vrelosťou a sebaodhaľovaním, flexibilitou, pozornosťou, zvedavosťou, otvorenosťou, humorom a trpezlivosťom.

V roly supervízorky sa zameriavam na nasledovné:

 • Pomáham profesionálovi budovať, zlepšovať, rozširovať a posilňovať vedomosti a zručnosti.
 • Podporujem profesionálove schopnosti využívať všetky svoje kompetencie pri facilitovaní zmeny u klienta.
 • Ponúkam stratégie a praktiky, ktoré zvyšujú  sebaistotu a profesionalitu.
 • Uľahčujem rozvoj reflektovaním praxe a prehĺbením vedomia o silných a slabých stránkach bez posudzovania.
 • Podporujem profesionála pri nachádzaní svojej cesty k prioritám, zámerom a víziám.
 • Akcelerujem chuť a motiváciu zlepšovať sa, ďalej napredovať a rásť.
 • Vytváram zdravú rovnováhu medzi rámcom supervízie – „kontajnerom“ (jasný a štruktúrovaný kontrakt) a obsahom supervízie (empatické porozumenie a intuícia), ktorá facilituje (uľahčuje) učenie.

Čo možno supervíziou získať:

 • Nové poznatky a uvedomenia posúvajúce  v  profesionalite, kompetenciách a sebavedomí.
 • Objavovanie a zlepšovanie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencií podporujúcich rozvoj praxe.
 • Vedomé zúročovanie potenciálu a premieňanie ho na praktické zručnosti.
 • Posilňovanie sebadôvery zo získavania konštruktívnej spätnej väzby a jej transformovaním na ďalšiu prácu vo vlastnom rozvoji.
 • Nachádzanie východiska zo slepej uličky, keď proces práce s klientom nie je taký produktívny alebo užitočný, aký by mohol byť.
 • Rozvíjanie vnímavosti voči tomu, ako sa dostať z rozličných nástrah pri práci s klientmi (najmä u začínajúcich profesionálov).
 • Pohľad z inej perspektívy a schopnosť vidieť situáciu z rôznych uhlov pohľadu.

Supervízia nie je priamočiary proces a hmatateľný produkt. Nazerám na ňu ako na tvorivý proces učenia. Stotožňujem sa s myšlienkou D. W. Winnicota a v duchu jeho princípov sa snažím vytvárať klímu, kedy sa vyhýbam vzniku dojmu, že pri supervízii ide o experta a študenta, ktorí spoločne študujú klienta „tam vonku“. Namiesto toho vytváram „hrací priestor“, v ktorom môžeme spoločne cítiť dynamiku a tlaky práce. V bezpečí ich preskúmať a pochopiť, a spoločnou činnosťou supervízora a supervidovaného vytvárať nové spôsoby práce.

Keď máte záujem o moje supervízne služby, napíšte mi mail a dohodneme si stretnutie na prebratie vašich očakávaní od spolupráce a mojej ponuky odborných služieb.

Číslo rozhodnutia zapísania do zoznamu supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 22412/2020- M_OSSODRZS