POTREBUJETE NIEČO ODTESAŤ ALEBO NAŠTARTOVAŤ?

Neraz počúvam vyjadrenia ľudí, že čakajú na iné, nové, odlišné… výsledky a udalosti než doteraz. Keď začneme spolu – kouč a koučovaný, pátrať, prečo sa „nič“ nedeje, prídeme na to, že koučovaný optimálne nevyužíva životné zručnosti a točí sa stále dookola. Keďže sa vzorce správania a myslenia nemenia, zmeny nastať nemôžu, lebo všetko sa deje podľa tej istej nemennej schémy.

Potrebujeme preto naštartovať proces získavania tých vedomostí, ktoré nám budú užitočné pri ich premieňaní na zručnosti, lebo vďaka nim dokážeme správne, čo najrýchlejšie a s najmenšou námahou vykonávať to, čo potrebujeme. Zručnosti majú nespočetne prívlastkov a týkajú sa rôznych oblastí života. Tie, ktoré nám pomáhajú prevziať kontrolu nad osobným aj profesionálnym životom, konať efektívne a vychádzať s ľuďmi sa označujú širším pojmom životné zručnosti. Ovládame ich do istej miery všetci, len sa líši stupeň efektívnosti, s akým ich každodenne používame. Na nich totiž stojí to, či sa naše očakávania vyplnia a ako.

John J. Liptak pracuje vo svojej knihe The Life Skills Test s termínom inteligencia životných zručností, ktorú rozoberá na jednotlivé druhy inteligencie, ktoré sa týkajú:
• otázok zmyslu, hodnôt a zámerov, hľadania širšieho zmyslu života a vytvárania uceleného pohľadu na svet – spirituálna inteligencia,
• stravovacích návykov, záujmu o pravidelnú fyzickú aktivitu, neprerušovaný a dostatočný spánok, rešpekt k vlastnému telu, schopnosť relaxácie – fyzická inteligencia,
• schopnosti jasného myslenia a využívania informácií bez zbytočnej emocionálnej záťaže, nezávislého a kritického myslenia, otvorenosti voči novým myšlienkam a názorom, záujmu o celoživotné vzdelávanie – duševná inteligencia,
• sebaovládania, empatie, uvedomovania si vlastných emócií, schopnosti udržiavať sa vo vyrovnanom citovom rozpoložení so zodpovedajúcimi emočnými reakciami na životné udalosti – emocionálna inteligencia,
• zdieľania intimity, priateľstva a členstva v skupinách, schopnosti aktívneho načúvania a empatie, prejavovania záujmu a starostlivosti o druhých – sociálna inteligencia,
• maximálneho vývoja zručností a schopností, udržania si kontroly nad pracovnými nárokmi v zamestnaní, rovnováhy medzi vynaloženým časom a energiou na prácu, rodinu a voľný čas, vedomia vlastných záujmov, hodnôt a osobnosti – profesionálna inteligencia.

Keď sa na svoj život pozriete cez optiku týchto zložiek vašej inteligencie, napovie vám to, ktorú potrebujete rozvinúť či doladiť. Iba ako kompaktný celok nás posúvajú dopredu a vďaka nim nestagnujeme.

Keby sa vám nedarilo porozumieť tomu, ako prepísať staré vzorce správania, life kouč vám rád pomôže, aby ste nestrácali čas pri hľadaní zmyslu pre to, kto ste, čo vás zaujíma, čo je pre vás dôležité a čo si vážite. Je pravdepodobné, že potrebujete iba naštartovať a potom sa rozbehnete… Alebo sa potrebujete iba dobre zadívať, lebo aj Michelangelo videl svoje majstrovské dielo, Davida, v hrubom kuse skaly v lome na mramor. Potom iba „odtesal“, čo nebolo potrebné a mal svoju sochu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka